حمایت از فناوران

  • ارائه گرنت نقدی به منظور انجام ساخت نمونه
  • ارائه گرنت شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی جهت اثبات فناوری
  • تسهیل فرآیند تست نمونه ساخته شده در محیط صنعتی
  • امکان حضور تیمهای برتر در شتابدهنده های تخصصی
  • امکان معرفی تیم های برتر به سرمایه گذاران
  • معرفی فناوریهای اثبات شده به شبکه تبادل فناوری