دوره آموزشی آنلاین تفکر خلاق- جلسه دوم

مرکز نوآوری بارز با همکاری تیم چالش های فناوری و نوآوری شبکه تبادل فناوری برگزار میکند:

جلسه دوم وبینار تفکر_خلاق در فرایند حل مسئله
زمان: سه شنبه 7 بهمن ماه ساعت 19:30

مدرس: مهندس محمود کریمی

رایگــــــــــــــــــــــــــان

شرکت برای پذیرفته شدگان اصلی و رزرو بارز کمپ الزامی و برای سایر افراد آزاد است.

لینک ثبت نام: eseminar.tv