چالش نوآوری ENTER21: فناوری های اطلاعات و ارتباطات برای پایداری و کیفیت الکترونیکی

این چالش قصد دارد ایده های نوآورانه و راه حل های مفهومی با موضوع فناوری های اطلاعات و ارتباطات برای پایداری و کیفیت الکترونیکی را برگزار نماید.


بحران کرونا آسیب پذیری جهانگردی در زندگی دیجیتال کنونی را به صورت قابل ملاحظه ای نشان داده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتاً به عنوان ابزاری برای دستیابی به این اهداف باید مورد استفاده قرار بگیرند. حوزه گردشگری به شدت نیازمند انعکاس انتقادی الگوها و روشهای فعلی است. فناوری های اطلاعات و ارتباطات پتانسیل های قوی برای پشتیبانی از فرآیند تحول لازم در این حوزه را دارا می باشند. این چالش دانشجویی توسط فدراسیون بین المللی فناوری اطلاعات و جهانگردی و شرکای صنعت گردشگری در حوزه های گوناگون اجرا می شود. از تیم های شرکت کننده خواسته شده است ایده ها و مفاهیم ابتکاری خود را به صورت آنلاین ارائه دهند. این ایده ها باید به صورت ماکت و نمونه آزمایشی، نمایشنامه ی رادیویی، سینمایی و تلویزیونی و یا به صورت مشترک شامل نمونه اصلی و اولیه باشند.