برنامه چالش های فناوری و نوآوری

InnoTEN

اینوتن InnoTEN به‌عنوان یکی از برنامه‎ های شبکه تبادل فناوری متولی اجرای چالش‎ های نوآوری است.