برنامه چالش‌های فناوری و نوآوری InnoTEN

 

خدمات اینوتن به متقاضیان

 • همکاری در شناسایی نیاز/ مسئله مورد نظر
 • کمک به فرموله کردن نیاز و تبدیل آن به عنوانی مناسب جهت انتشار
 • شناسایی آزمون‌های مرتبط جهت اثبات فناوری
 • معرفی تیم/فرد برنده جهت رفع نیاز صنعتی
 • امکان برگزاری طوفان فکری

خدمات اینوتن به فناوران

 • ارائه گرنت نقدی به منظور انجام ساخت نمونه
 • ارائه گرنت شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی جهت اثبات فناوری
 • تسهیل فرآیند تست نمونه ساخته شده در محیط صنعتی
 • امکان حضور تیم‌های برتر در شتابدهنده‌های تخصصی
 • امکان معرفی تیم‌های برتر به سرمایه گذاران
 • معرفی فناوری‌های اثبات شده به شبکه تبادل فناوری
 • اعطای تسهیلات کم ‎بهره تحقیق و توسعه یا سرمایه در گردش
 • کمک به رصد بازار
 • مشاوره و داوری طرح‌های فناورانه ارائه شده