حمایت های برنامه چالش های فناوری و نوآوری

innoTEN

برنامه چالش‌های نوآوری (InnoTEN) رقابتی در بازه زمانی مشـــــخص جهت دریافت راه‌حل برای مسائل یا نیازهای صنعتی است. اینوتن به‌ عنوان یکی از برنامه ‎های ستاد توسعه فناوری نانو متولی اجرای چالش‎ های نوآوری است. مجموعه اینوتن ازطریق کارگزاران خود اقدام به شناسایی نیازها و مسأله‌های شرکت‎ های صنعتی کرده و پس از ارزیابی‌های مختلف در صورتی‌که پاسخی آماده برای آن شناسایی نشد اقدام به انتشار فراخوان و برگزاری مسابقه می‌کند.