چالش‌های نوآوری رقابتی در بازه زمانی مشـــــخص جهت دریافت پاســـخی فـــــــناورانه برای مسئله‌ای مشخص است. اینوتن InnoTEN به‌عنوان یکی از برنامه‎های ستاد توسعه فناوری نانو متولی اجرای چالش‎های نوآوری است. مجموعه اینوتن ازطریق کارگزاران خود اقدام به شناسایی نیازها و مسأله‌های شرکت‎های صنعتی کرده و پس از ارزیابی‌های مختلف در صورتی‌که پاسخی آماده برای آن شناسایی نشد اقدام به انتشار فراخوان و برگزاری مسابقه می‌کند. 

آخرین اخبار

آمار چالش‌ها

0
مساله تعریف‌شده
0
طرح ارائه و غربال شده
0
چالش‌های موفق پایان یافته
0
فراخوان منتشر شده
0
طرح برگزیده برای ساخت نمونه
0
چالش‌های در جریان

گزارش‌ها و یادداشت‌ها

همکاران