خدمات اینوتن به متقاضیان

خدمات اینوتن به فناوران

برنامه چالش‌های فناوری و نوآوری

اینوتن

مجموعه اینوتن ازطریق کارگزاران خود اقدام به شناسایی نیازها و مسأله‌های شرکت های صنعتی کرده و پس از ارزیابی‌های مختلف در صورتی‌که پاسخی آماده برای آن شناسایی نشد اقدام به انتشار فراخوان و برگزاری مسابقه می‌کند.

چالش‌های نوآوری رقابتی در بازه زمانی مشخص جهت دریافت پاسخی فناورانه برای مسئله‌ای مشخص است. اینوتن InnoTEN به‌عنوان یکی از برنامه‌های شبکه تبادل فناوری متولی اجرای چالش های نوآوری است.

روند اجرائی برنامه چالش های فناوری و نوآوری

1. تعریف مسئله

2. اطلاع رسانی

3. دریافت طرح

4. ارزیابی طرح‌ها

5. تولید نمونه

6. ارزیابی نمونه‌ها

آمار چالش‌ها

چالش های برگزار شده توسط برنامه چالش های فناوری و نوآوری (innoTEN) در تمامی حوزه های صنعتی از قبیل کشاورزی؛ صنایع غذایی؛ نفت؛ گاز و پتروشیمی؛ خودرو و… اجرا می شود.

80
فراخوان منتشر شده
1984
کل طرح‌های دریافتی
206
طرح‌های برگزیده برای ساخت نمونه
23
فناوری‌های اثبات شده

متقاضیان برنامه چالش

حامیان برنامه چالش