نمایشگاه ها

نمایشگاه های پیش رو

حضور شبکه تبادل فناوری به همراه برنامه چالش های فناوری و نوآوری در نهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران

14 الی 17 آذر ماه 1400