برنامه چالش‌های فناوری و نوآوری InnoTEN

 

  • امکان معرفی تیم‌های برتر به سرمایه گذاران
  • معرفی فناوری‌های اثبات شده به شبکه تبادل فناوری
  • اعطای تسهیلات کم ‎بهره تحقیق و توسعه یا سرمایه در گردش
  • کمک به رصد بازار
  • مشاوره و داوری طرح‌های فناورانه ارائه شده
  • ارائه گرنت نقدی به منظور انجام ساخت نمونه
  • ارائه گرنت شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی جهت اثبات فناوری
  • تسهیل فرآیند تست نمونه ساخته شده در محیط صنعتی
  • امکان حضور تیم‌های برتر در شتابدهنده‌های تخصصی