برنامه چالش‌های فناوری و نوآوری InnoTEN

 

  • همکاری در شناسایی نیاز/ مسئله مورد نظر
  • کمک به فرموله کردن نیاز و تبدیل آن به عنوانی مناسب جهت انتشار
  • شناسایی آزمون‌های مرتبط جهت اثبات فناوری
  • معرفی تیم/فرد برنده جهت رفع نیاز صنعتی
  • امکان برگزاری طوفان فکری