چالش توسعه پچ پلیمری حاوی داروی نیکوتین، به منظور ترک سیگار

این چالش در جریان است

به گزارش سازمان‌های معتبر، هر سال بیش از ۵۰ هزار نفر در کشور ما (به طور متوسط روزانه حدود ۱۴ نفر) به خاطر مصرف سیگار جان خود را از دست می‌دهند. آمار قربانیان مستقیم سیگار تقریبا ۲.۵ برابر تعداد کشته‌شدگان تصادفات جاده‌ای کشور است و این درحالی است که متاسفانه ایران در رتبه های بالای قربانیان جاده‌ای در دنیا قرار دارد؛ از این رو راهکارهای ترک مصرف سیگار از دغدغه های جدی به حساب می­آید.

از جمله رویکردهای ترک سیگار استفاده از روش­های جایگزین نیکوتین (NRT) است که به اشکال متنوعی از جمله پچ ­های پوستی حاوی داروی نیکوتین در دنیا تجاری سازی شده است.

از جمله برتری­ های این روش نسبت به سایر روش­ها از جمله قرص،آدامس، اسپری بینی و مواد استنشاقی دهانی می­توان به عدم نیاز به نسخه پزشک، میزان جذب بالای نیکوتین توسط بدن و امکان استفاده طولانی مدت در طول شبانه روز اشاره کرد.

با توجه به موضوع چالش نوآوری توسعه پچ  پلیمری می ­تواند با رویکردهای نوآورانه فناوران و یا مهندسی معکوس محصولات موجود در بازار صورت پذیرد.

پچ مدنظر­ باید دارای ویژگی­‎ های زیر باشد:

 • رهایش کنترل شده و ثابت در بازه ی زمانی ۲۴ ساعته
 • میزان جذب در اثر استفاده از هر پچ در طول روز، ۲۱ میلی گرم در روز
 • چسبندگی مناسب با پوست بدن بدون ایجاد حساسیت و آسیب به پوست
 • ضدآب بودن (امکان استحمام کردن همراه با پچ )
 • قبولی نتایج آزمون­های in-vitro در این مرحله از چالش و آمادگی قبولی در آزمون­های in-vivo در ادامه همکاری با شرکت متقاضی
توسعه پچ پلیمری حاوی داروی نیکوتین، به منظور ترک سیگار

موضوع محوری این چالش، توسعه نوعی سامانه پلیمری حاوی دارو در قالب پچ پوستی است که بتواند رهایش یکنواخت دارو را بر روی پوست انجام داده و از همه­ ویژگی­ های ذکر شده در بخش الزامات پیروی کند، به نحوی که با قبول شدن در آزمون­ ها و استانداردهای مربوطه بتوان آن را پس از مرحله­ نمونه آزمایشگاهی، به صورت صنعتی تجاری سازی کرد.

 • در حـل ایـن مسـئله میتـوان از پچ‌هـای پلیمری تجاریسـازی شـده مانند Nicoderm CQ مهندسـی معکـوس کرده و عملکـرد مشـابه از آن را بدسـت آورد. در پـچ نیکـودرم سـاختار پـچ بـه صـورت شـفاف بـوده و از جمله اجزای سـازنده سـاختار آن میتـوان بـه کوپلیمـر اتیلـن- وینیـل اسـتات، پلـی ایزوبوتیلن و همچنیـن پلی اتیلـن دارای دانسـیته بالا در بیـن لایه سـاختاری پلی استر شـفاف اشـاره کرد.
 • بـا توجـه بـه گستردگی انـواع پچ‌هـا و مواد سـازنده آنهـا، با توجه بـه توانمندی فنـاوران، پذیـرش طرح‌هـای نوآورانه‌ای کـه بتوانـد همـه‌ی الزامـات شرکت متقاضـی را تامین نماید، امکانپذیـر خواهد بود.
 • استفاده و تامین مواد سازنده پچ از طریق مواد تولید داخل، به عنوان مزیت طرح محسوب خواهد شد.
 • رهایش کنترل شده و ثابت در بازه ی زمانی 24 ساعته
 • ضدآب بودن (امکان استحامم کردن همراه با پچ)
 • چسبندگی مناسب با پوست بدن بدون ایجاد حساسیت و آسیب به پوست
 • دمای نگه داری آن بین 30-15 درجه سانتیگراد است.
 • میزان جذب در اثر استفاده از هر پچ در طول روز، 21 میلیگرم در روز خواهد بود.
 • در ایـن مرحلـه از چالـش محصـول بایـد بتوانـد در شرایط تسـت In Vitro نتایـج قابـل قبـول داشـته باشـد و در ادامه همـکاری بـا متقاضـی بتوانـد تسـتهای In Vivo را بـه صـورت قابل قبولـی انجـام دهـد.
دریافت طرح‌های مفهومی، غربال و داوری (مرحله اول)

1. ثبت نام در سایت و ارسال طرح

در این مرحله، شرکت‌کنندگان می‌بایست حداکثر تا آخر اسفندماه، طرح مفهومی خود را در چارچوبی که در اختیار آن‌ها قرار گرفته است، مدون و سپس از طریق سامانه به صورت آنلاین ثبت نمایند.

2. ارزیابی طرح‌ها و داوری مرحله اول

در پایان مرحله اول طرح‌های دریافتی در کمیته داوران ارزیابی شده و در نهایت، شرکت‌کنندگان برتر (اعم از فرد یا گروه) جهت ساخت نمونه آزمایشگاهی از طرح خود وارد مرحله دوم چالش خواهند شد.
فرآیند شتابدهی و ساخت نمونه (مرحله دوم)

3. ساخت نمونه اولیه و تکمیل مستندات

برگزیدگان مرحله نخست، چهار ماه فرصت خواهند داشت تا ضمن تکمیل مستندات فنی و اقتصادی طرح خود، ‌یک «نمونه آزمایشگاهی» مطابق با طرح اولیه خود را طی مرحله دوم ارائه نمایند.

4. داوری نهایی و اعلام طرح برتر

در پایان مرحله دوم جهت انتخاب طرح برتر، مستندات فنی و اقتصادی و نیز نمونه‌ آزمایشگاهی ارائه شده از سوی هر شرکت‌کننده توسط هیات داوران ارزیابی و برنده نهایی معرفی می‌شود.

حمایت و جوایز

 • مشاوره جهت تکمیل طرح ها
 • اعطای گرنت نقدی ۱۵ میلیون تومانی به تیم های برگزیده مرحله اول داوری جهت نمونه سازی آزمایشگاهی از طرف شبکه تبادل
 • اعطای گرنت آزمایشگاهی ۵ میلیون تومانی به تیم های برگزیده مرحله اول داوری از طرف شبکه تبادل
 • اعطای گرنت نقدی ۲۰ میلیون تومانی به تیم های برگزیده مرحله اول داوری جهت نمونه سازی آزمایشگاهی از طرف شرکت متقاضی
 • اعطای جایزه نقدی ۱۰۰ میلیون تومانی به تیم برگزیده مرحله دوم داوری از طرف شرکت متقاضی به منظور اکتساب فناوری و خرید دانش فنی

حامیان این چالش

چالش‌های مشابه